Hlavní menu CZ

Mise a vize

Strategický záměr školy

Základem a hlavním obsahem vzdělávání budou nadále mezinárodní a veřejné vztahy, budované na teoretickém a praktickém poznání, na spojení s uměním ovládat metody interpersonální, institucionální a mezinárodní komunikace, na zkoumání, vyhodnocování a interpretaci faktů. V oblasti Public Relations budou mít výrazné preference schopnosti účinně a kultivovaně vytvářet vztahy s veřejností a formovat veřejné mínění.

Jádrem odbornosti jsou a budou ucelené okruhy znalostí - moduly, účinné metody a prostředky komunikačních dovedností a postupů, včetně jejich jazykových, technických a technologických složek. Teoretická příprava bude i nadále považována za vstup do integrace myšlení a jednání, a to jak na úrovni jednotlivců, tak přeneseně i do institucionálních subjektů. Nastoupený směr se bude současně prosazovat při rozvoji expertní činnosti školy a v jejím aplikovaném výzkumu.

Základní preference

Za preferované hodnoty studijního programu a jeho oborů bude nadále považován: od balastu oproštěný aktuální vědní základ; prakticky orientované odborně zaměřené vzdělávání, které respektuje současnou i očekávanou společenskou potřebu; ve spolupráci s praxí tvořené aplikace včetně zadávání prací, zejména těch závěrečných; na modelových praktických situacích prezentované výběrové části studia; vývoj a kultivace oborů studia nesoucího znaky jedinečnosti, které se svým obsahem výrazně odlišuje od programu ostatních vysokých škol v ČR.

Profil studenta a absolventa

Výstup studia, tedy úspěšného absolventa a před tím dobrého studenta formovat tak, aby byl koncepčně myslící, samostatně jednající, pracovitou a cílevědomou osobností, ovládající ucelené okruhy odborných činností, preferující odpovědnost, čestnost a spolehlivost v jednání, posuzující fakta a události v jejich politických, ekonomických, právních, sociálních a kulturně národních souvislostech. K těmto záměrům směrovat i vědeckou a ostatní tvůrčí činnost školy.

Otevřenost a spolupráce

Při zajišťování uvedených činností spolupracovat s vysokými školami, vědeckými a profesními institucemi, specializovanými společnostmi a odborníky z tuzemska i zahraničí.

Smluvními dokumenty a dalšími formálními aktivitami vytvářet svým studentům předpoklady pro absolvování části studia nebo praxe v zahraničí, vytvářet jim předpoklady pokračovat návazně v jiném nadstavbovém studijním programu. V oblasti mezinárodních vztahů předložit a akreditovat na naší vysoké škole doktorandské studium.

Vědecká činnost

Vědecká činnost školy bude zaměřena z jedné strany na potřeby společnosti v oborech pěstovaných na naší škole, z druhé pak na potřeby výuky. Při této práci budou využity jak odborná zdatnost pedagogů, tak i zájmy studentů. Ve střednědobém horizontu předpokládá výzkumný plán školy orientaci na pět hlavních výzkumných okruhů:

  • V oblasti výzkumu diplomacie bude položen důraz na teorii ekonomické diplomacie a na případové studie týkající se západního Balkánu.
  • V oblasti bezpečnostních studií bude pokračovat výzkum problematiky energetické bezpečnosti. Nově bude kladen důraz na výzkum geopolitiky Ruska.
  • Z obecné teorie a historie mezinárodní politiky bude pokračovat výzkum otázek války a míru, nově pak lidských práv.
  • Výzkum globalizace se zaměří na nové jevy ve světové ekonomice v pokrizovém období.
  • V oblasti Public Relations bude nadále kladen důraz na výzkum otázek souvisejících s otázkami politiky.

Významné aktivity

Škola ve spolupráci se Stálým zastoupením Evropské komise v ČR bude i nadále pořadatelem oslav Dne Evropy a s nimi spojenými odbornými kulatými stoly, na kterých vystupují vrcholní vládní představitelé, diplomati, vysokoškolští pracovníci, ale i studenti vysokých škol. Bude též pokračovat spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími institucemi, které mohou využít odborný potenciál školy.

Škola bude usilovat o získání nových grantů, a to jak ze státní, tak i podnikatelské sféry, které umožní rozvoj vědeckého výzkumu.

Vědecké konference a kulaté stoly, které škola pořádá, budou nadále otevřeny pro studenty, kteří se budou aktivně účastnit jak příprav, tak samotných jednání.

 

 

Kam dál?Doporučujeme: